2019

Cheng Hao Wu, Sen Zhang, Dong Su, Huolin Xin, Haitao Fang, Baran Eren, Christopher B. Murray, Miquel B. Salmeron. Bimetallic synergy in cobalt–palladium nanocatalysts for CO oxidation . Nature catalysis. 2, pages78–85 (2019) . DOI: 10.1038/s41929-018-0190-6